Posted in ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 2022 Թ

Տարիքային հոգեբանություն

Հինգերորդ շաբաթ-սեպտեմբերի 19-23

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Տաթև Ավետիսյան

Հանդիպումները վայրը՝  3.3 կաբինետ: Հանդիպումները՝ ըստ դասավանդողների ներկայացրած անհատական պլանի:

12.09-ժամը՝  15.00-17.00

13.09- ժամը՝ 15.00-17.00

14.09-ժամը՝ 15.00-17.00

15.09-ժամը՝ 15.00-17.00

16.09-ժամը՝ 15.00-17.00

Առաջադրանքներ

Թեմա 1․ Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում

Սովորողի հոգեկան զարգացումը, առանձնահատկությունները, ճգնաժամերը՝

 • Կրտսեր դպրոցում
 • Միջին դպրոցում
 • Ավագ դպրցում
 1. Խմբային աշխատանքի արդյունքում  դուրս բերել տարիքային փուլերին բնորոշ առանձնահատկությունները, համեմատել դրանք:
 2. Ըստ տարիքային փուլերի կազմել հոգեկան գործընթացների զարգացման աղյուսակներ:

Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները Կրտսեր դպրոցում

ա. այս տարիքի երեխայի զարգացման հիմնական բնութագրերից է այն, որ թեև կտրուկ փոխվում է գործունեության հիմնական ձևը, դեռևս պահպանվում է խաղալու պահանջմունքը:

բ. Կրտսեր դպրոցի առաջին տարիներին ուսուցիչը երեխայի համար միակ և անկոտրում հեղինակությունն է

գ. Կրտսեր դպրոցական տարիքի հիմնական նորագոյացություններից է գործողությունների կամածինության զարգացումը,

դ. ուսումանական գործունեության համար կարևոր իմացական գործընթացներից է հիշողոթյունը:

ե. Կրտսեր դպրոցական տարիքում ինտենսիվ զարգանում և հարստանում է երեխայի խոսքը:

Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները Միջին դպրոցում

ա. այս շրջանը ներքին կոնֆլիկտային, հակասական հոգեվիճակի շրջան է, որը սեփական մարմնի նախկին պատկերի կորստի և նոր ֆիզիկական Ես-ի ձևավորման արդյունք է:

բ. այս շրջանի կարևորագույն բնութագրականն է Ես-ի ձևավորումը և հասունության զգացումի առաջացումը:

գ. ինքնահաստատման ձգտումը

դ. բարձր հուզականությունը

Սովորողի  հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները Ավագ դպրոցում

Իրականացնելով հոգեսոցիալական նույնականացումը (ինչն ընկած է դեռահասի ինքնագիտակցության ֆենոմենի հիմքում), պետք է նկատառել, որ այն իր մեջ ներառում է երեք հիմնական խնդիր, ա) սեփական Ես-ի ժամանակային գիտակցումը` ընդգրկելով իր մեջ մանկությունը, այսինքն՝ անցյալը, և նախագծելով իր Ես-ն ապագայում,

բ) գիտակցել սեփական նոր ստեղծած կերպարի առավելությունը ծնողների սպառված կերպարների հանդեպ, գ) ընտրողական համակարգերի իրականացումը, որոնք ապահովում են անհատի ամբողջականությունը (հիմնական խոսքը գնում է մասնագիտության ընտրության, սեռական պատկանելության ընտրության և նպատակադրումների համակարգի օգտագործման մասին):

ա. ձերբազատում ծնողական խնամակալությունից

բ. նոր հարաբերությունների հաստատում հասակակիցների և տարիքով ավելի հասուն անձանց հետ:

գ. սեռական հասունացում.

դ. կոգնիտիվ զարգացում. դեռահասի ինտելեկտուալ մակարդակի հասունացում

ե. սոցիալականացում. դեռահասությունը բնութագրվում է նաև սոցիալականացմամբ,

զ. նույնականացում. դեռահասության զարգացման ամբողջ ընթացքում աստիճանաբար ձևավորվում է նոր սուբյեկտիվ իրականություն,

Թեմա 2. Ուսումնական հետաքրքրություններ

 • Սովորողի ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցականների շրջանում
 • Հետաքրքրությունների խթանման, զարգացման ուղիներն ու առանձնահատկությունները
 1. Ուսումնառությունն առանց ուսուցման-քննարկում
 2. Քննարկման արդյուքնում դուրս բերել և մշակել սովորողների հետաքրքրությունները զարգացնելու ուղիներ- աշխատանք զույգով

Ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Կրտսեր դպրոցում

 • խաղ
 • ուշադրություն
 • հիշողություն

Ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Միջին դպրոցում

 • գիտելիքի կրկնություն
 • գիտելիքի ամրապնդում
 • անձի ինքնահաստատում

Ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Ավագ դպրոցում

 • ինքնուսուցման կարողություն
 • ինքնակրթություն
 • գիտելիքի կիրառելիություն

Թեմա 3․ Ուսումնառության ոճեր

 • Ուսումնական ոճերի տեսակներն ըստ սովորողի նախասիրության`

ակտիվ, ռեֆլեկտիվ, պրագմատիկ/գործնական/, տեսական

 • Ուսուցանելու ոճերի տեսակները`

տեսողական, լսողական, գրելու-կարդալու, բոլորը մեկում 

 • Դրանց արդյունավետ   կիրառումը ուսումնառության գործընթացում
 1. Ուսումնական և ուսուցանելու ոճերի տեսակների մեկնաբանում, համեմատում, նմանությունների, տարբերությունների քննարկում:
 2. Ընտրել որևէ առարկայից թեմա և դրա շուրջ կազմել, ապա կիրառել ուսուցման և ուսուցանելու ոճերի տեսակները: Ընտրել ավագ, միջին, կրտսեր տարիքային փուլերից որևէ մեկը: Ներկայացնել փոքրիկ զեկույց-դիտարկում արդյունքների մասին:

Ավագ դպրոցում առավել արդյունավետ է ուսուցման և ուսուցանելու ոճերի բոլոր տեսակների համակցումը, այն է՝

տեսողական, լսողական, գրելու-կարդալու, քննարկելու: 

Արդյունավետ ուսուցման 7 մոտեցումներ

 1. Մտաբերում
 2. Նյութի սփռում ժամանակի մեջ
 3. Խառը ուսուցում
 4. Մանրամասնում
 5. Օրինակներով ուսուցում
 6. Պատկերի և տեքստի ուսուցում
 7. Մետաիմացություն

Թեմա 4․ Արդյունավետ կառավարում և հաղորդակցում

 • Դասարանի արդյունավետ կառավարման վարքի ձևեր
 • Սովորողների հետ արդյունավետ հաղորդակցման ձևեր
 • Կոնֆլիկտների կարգավորման փուլերը
 • Կոնֆլիկտի  հաղթահարում
 1. Կարճ քննարկում երեք խմբով /կրտսեր, միջին , ավագ/՝ ‹‹դասաարանի արդոունավետ կառավարման վարքի ձևերը›› խորագրով: Ընդգծել յուրաքանչուր տարիքային խմբում դրսևորվող առանձնահատկութոուններ

Կոնֆլիկտաբանության խնդիրն է աշխատել կոնֆլիկտների հետ, դրանց զարգացման ցանկացած փուլում, ուսումնասիրել դրանք և կառավարել: 

Կոնֆլիկտների դասակարգումն ըստ ԱՄՆ մասնագետ Ասեֆայի.ով ծառի արմատով ու սաղարթով էր բնորոշում այդ դասակարգումը.

 • Կոնֆլիկտ չկա
 • Մակերեսային կոնֆլիկտ- կա ծառի սաղարթը, բայց ոչ արմատը
 • Թաքնված կոնֆլիկտ-կա ծառի արմատը, չկա՝ սաղարթը
 • բախում , խորքային կոնֆլիկտ-կա և՛ ծառի սաղարթը, և՛ արմատը

Կոնֆլիկտի կառուցվածքը շատ պարզ է: Այն չորս հաջորդական կետերից է բաղկացած:

 • Կոնֆլիկտի օբյեկտ
 • Կոնֆլիկտի մասնակիցները
 • Կոնֆլիկտային իրավիճակ
 • Միջադեպ։

Առանձնացվում են կոնֆլիկտի կառավարման հետևյալ բաժինները.
• կոնֆլիկտի կանխատեսում,
• կոնֆլիկտի կանխարգելում կամ հրահրում,
• կոնֆլիկտի կարգավորում,
• կոնֆլիկտի հանգուցալուծում:

Կոնֆլիկտի կարգավորման միջոցներն են`

• ուժային միջոցներ,
• միջնորդություն,
• անմիջական բանակցություններ:

Կոնֆլիկտի կարգավորման մեթոդներն են`
• խուսափում,
• փոխզիջում,
• բռնություն:

Կոնֆլիկտի հանգուցալուծման փուլը կոնֆլիկտի կառավարման եզրափակիչ հատվածն է: Հնարավոր են կոնֆլիկտի հանգուցալուծման մի քանի տարբերակներ:
1. Կոնֆլիկտի վերացում, որտեղ չեզոքացվում են կոնֆլիկտի հիմնական կառուցվածքային տարրերը: Կոնֆլիկտի հանգուցալուծման այս տարբերակը կարող է կապված լինել կոնֆլիկտող կողմերի անմիջական շփումների դադարեցման, կոնֆլիկտի կողմերից մեկի (որոշ պայմաններում` երկուսի) վերացման, կոնֆլիկտի օբյեկտի վերացման կամ բռնագրավման, կոնֆլիկտի օբյեկտի անբավարարության վերացման հետ:
2. Կոնֆլիկտի մարում, որի դեպքում կոնֆլիկտող կողմերը ժամանակավորապես նահանջում են, սակայն շարունակում են պահպանվել կոնֆլիկտի հիմնական նշանները: Այս պարագայում, կոնֆլիկտը բացահայտ դրսևորումից անցնում է թաքուն վիճակի: Կոնֆլիկտի մարումը կարող է կապված լինել` կողմերի ուժերի և ռեսուրսների սպառման, կոնֆլիկտի օբյկետի նշանակության անկման, պայքարի դրդող մոտիվների կորուստի կամ վերաուղղորդման հետ:
3. Կոնֆլիկտի փոխարինում մեկ այլ կոնֆլիկտով: Այս դեպքում, չնայած որ նույնությամբ պահպանվում են կոնֆլիկտող կողմերը, փոփոխվում է կոնֆլիկտի օբյկետը: Ընդ որում, նախկին կոնֆլիկտի հիմքի վրա առաջացած կոնֆլիկտը կարող է տարբերվել իր ուժաբանական առանձնահատկություններով` ուժգնությամբ, տևողությամբ, սրությամբ:

 1. Հավելյալ ընթերցման նյութեր՝

Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն:

Կոնֆլիկտների դրական ու բացասական կողմերը

Դասարանում արդյունավետ հաղորդակցման ռազմավարություններ

Դպիր՝ Մակարենա Գոնսալեսը դասարանում առաջ եկած կոնֆլիկտների, պատժի մասին, թարգմանությունը՝ Ն. Բարսեղյան

Posted in Հանրահաշիվ(8)

19.09.2022-23.09.2022թթ

22.09.2022թ-Տեղադրման կանոնը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 31-ե,է,թ,ի; 32-ա,գ,ե; 33-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 32-բ,դ,զ; 33-բ

.

19.09.2022թ-Տեղադրման կանոնը

Տեսություն՝

Տեղադրման եղանակ

Երկու անհայտներով երկու հավասարումների համակարգի լուծման տեղադրման եղանակի ալգորիթմը:

1. Համակարգի հավասարումներից որևէ մեկից (սովորաբար ավելի պարզից) արտահայտել փոփոխականներից մեկը մյուսի միջոցով, օրինակ՝ առաջին հավասարումից արտահայտել x-ը y-ի միջոցով:

2. Ստացված արտահայտությունը տեղադրել մյուս (երկրորդ) հավասարման մեջ, օրինակ՝ x-ի փոխարեն:

3. Լուծել մեկ անհայտով հավասարումը, օրինակ՝ y-ի նկատմամբ (գտնել y-ը ),

4. Երրորդ քայլում գտնված y-ի արժեքը տեղադրել y-ի փոխարեն՝ առաջին քայլում ստացված հավասարման մեջ և գտնել x-ը:

5. Գրել պատասխանը:

Օրինակ

Լուծել հավասարումների համակարգը՝ {x−2y=35x+y=4

1) Առաջին հավասարումից ստանում ենք՝

x−2y=3x=3+2y

2) Ստացված արտահայտությունը տեղադրում ենք երկրորդ հավասարման մեջ՝ x-ի փոխարեն՝

5⋅x+y=45⋅(3+2y)+y=4

3) Լուծենք ստացված հավասարումը և գտնենք y-ը՝

5⋅(3+2y)+y=4 15+10y+y=4 10y+y=4−15 11y=−11:11 y=−1 

4) Տեղադրենք y-ի գտնված արժեքը առաջին քայլում ստացած հավասարման մեջ՝ y-ի փոխարեն և գտնենք x-ը՝

x=3+2⋅y x=3+2⋅(−1) x=3−2 x=1

5) Պատասխան՝ (1;−1)

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 30-ա,գ; 31-ա,գ,ե,է,թ,ի

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 30-բ,դ; 31-բ,դ,զ,ը,ժ

Posted in 10-րդ դասարան

21.09.2022-22.09.2022թթ

22.09.2022թ-Կրկնություն

.

Տարածաչափության գլխավոր աքսիոմները

Երկրաչափության ցանկացած դասընթացի հիմքում ընկած են աքսիոմները՝ պնդումներ որոնք ընդունվում են առանց ապացուցման: Աքսիոմների օգնությամբ սահմանվում են մնացած բոլոր հասկացություններն ու ապացուցվում են նրանց հատկությունները:

Տարածաչափության հիմնական հասկացություններն են՝ կետ, ուղիղ, հարթություն:

Էվկլիդյան երկրաչափության մեջ կետի, ուղղի և հարթության հատկությունները տրվում են 20 աքսիոմների միջոցով:

Ձևակերպենք դրանցից մի քանիսը:

Տարածության ցանկացած երկու կետով անցնում է ուղիղ և այն էլ միայն մեկը:

Մի ուղղի վրա չգտնվող ցանկացած երեք կետով անցնում է հարթություն և այն էլ միայն մեկը:

Մի ուղղի վրա գտնվող երեք կետերով անցնում են անվերջ շատ հարթություններ:   

Եթե ուղղի երկու կետերն ընկած են հարթության մեջ, ապա ուղղի բոլոր կետերն ընկած են այդ հարթության մեջ:

Եթե երկու հարթություններ ունեն ընդհանուր կետ, ապա նրանք ունեն ընդհանուր ուղիղ, որի վրա են գտնվում այդ հարթությունների բոլոր ընդհանուր կետերը:

Posted in Երկրաչափություն(9)

19.09.2022-23.09.2022թթ

21.09.2022թ-Շրջանագծի և ուղղի հավասարումը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 29; 31-ա,գ; 35; 36-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 30; 33; 36-բ,դ

.

20.09.2022թ-Շրջանագծի և ուղղի հավասարումը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 24-ա,գ,ե; 25-ա,գ ; 27

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 24-բ,դ; 25-բ; 28

Posted in Հանրահաշիվ(9)

19.09.2022-23.09.2022թթ

22.09.2022թ-y=kx2 (k<0)ֆունկցիան

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 39-ա,գ,ե; 40; 43-ա; 44-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 39-բ,դ,զ; 41; 43-բ; 44-բ

.

21.09.2022թ-y=kx2 (k<0)ֆունկցիան

Տեսություն՝

Հիմա պարզենք, թե ի՞նչ է կատարվում  y=kx2 ֆունկցիայի գրաֆիկի հետ, եթե k-ն բացասական է:

Կառուցենք, օրինակ՝ y=−x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը (k=−1)

Կազմենք արժեքների աղյուսակը՝

x01−12−23−3
y0−1−1−4−4−9−9

Նշենք (0;0),(1;−1),(−1;−1),(2;−4),(−2;−4),(3;−9),(−3;−9) կետերը և միացնենք կորով:

minpar.png

Այս պարաբոլի գագաթը ևս (0;0) կետն է և y-երի առանցքը նրա համաչափության առանցքն է: Սակայն, ի տարբերություն k>0 դեպքի, այս պարաբոլի ճյուղերը ուղղված են դեպի ներքև: Նման տեսք ունեն նաև բացասական k-ով մյուս պարաբոլները: 

Ուշադրություն

Այսպիսով, y=kx2 k≠0 ֆունկցիայի գրաֆիկը պարաբոլ է, որի գագաթը կոորդինատների սկզբնակետն է և y-երի առանցքը նրա համաչափության առանցքն է: Եթե k>0, ապա պարաբոլի ճյուղերը ուղղված են դեպի վերև, եթե k<0, ապա ճյուղերը ուղղված են դեպի ներքև:

Նշենք, որ y=kx2 պարաբոլը շոշափում է x-երի առանցքը (0;0) կետում:

Եթե նույն կոորդինատային համակարգում կառուցենք  y=kx2 և y=−x2 ֆունկցիաների գրաֆիկները, ապա կնկատենք, որ այդ պարաբոլները համաչափ են իրար x-երի առանցքի նկատմամբ: Դա լավ երևում է ներքևի նկարում:

5.png

Նույն կերպ x-երի առանցքի նկատմամբ համաչափ են y=2x2 և  y=−2x2 պարաբոլները:

6.png

Ուշադրություն

Ընդհանուր առմամբ, у=−f(x) և  у=f(x) ֆունկցիաների գրաֆիկները համաչափ են աբսցիսների առանցքի նկատմամբ:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 36; 37-ա,գ; 38-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 37-բ,դ; 38-բ

.

19.09.2022թ-y=kx2 (k>0)ֆունկցիան

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 27-ա; 28-ա; 29; 33

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 27բ; 28-բ; 30;32

Posted in 6.8 դասարան

19.09.2022-23.09.2022թթ

23.09.2022թ-Ուղիղ և հակադարձ կախումներ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 114; 117-ա;126-ա,գ,ե; 127

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 117-բ; 118; 126-բ,դ,զ; 128

.

21.09.2022թ-Ուղիղ և հակադարձ կախումներ

Տեսություն՝

Ուղիղ համեմատական մեծություններ

Խնդիր: Քառակուսու կողմը 2 դմ է: Որոշիր, թե ինչպե՞ս կփոխվի քառակուսու պարագիծը, եթե նրա կողմը մեծանա 3 անգամ, 4 անգամ, 5 անգամ:

Քառակուսու կողմը, դմ26810
Քառակուսու պարագիծը, դմ8243240

Նկատում ենք, որ քառակուսու կողմը 3 անգամ մեծացնելիս (2 դմ էր, դարձավ 6 դմ), նրա պարագիծը ևս մեծացավ 3 անգամ (8 դմ էր, դարձավ 24 դմ):

Նույն ձևով, եթե քառակուսու կողմը մեծանում է 4 անգամ (2 դմ էր, դարձավ 8 դմ), ապա նրա պարագիծը ևս մեծանում է 4 անգամ (8 դմ էր, դարձավ 32 դմ): 

Գալիս ենք եզրակացության, որ եթե քառակուսու կողմը մի քանի անգամ մեծանում է, ապա նույնքան անգամ մեծանում է նրա պարագիծը:

Ասում են, որ քառակուսու պարագիծը ուղիղ համեմատական է քառակուսու կողմին: 

Երկու մեծություններ կոչվում են ուղիղ համեմատական, եթե մեծություններից մեկը մի քանի անգամ մեծացնելիս (փոքրացնելիս) մյուսը մեծանում է (փոքրանում է) նույնքան անգամ:

Ուշադրություն

Եթե երկու մեծություններն ուղիղ համեմատական են, ապա նրանց համապատասխան արժեքների հարաբերությունները հավասար են:

Ստուգենք այս պնդումը վերևի խնդրի օրինակի վրա:

Յուրաքանչյուր դեպքում հաշվենք քառակուսու կողմի և պարագծի հարաբերությունները:

2/8=6 /24=8/32=10/40=1/4

Ուղիղ համեմատականությունը տրվում է բանաձևի միջոցով:

y=kx բանաձևը կոչվում է ուղիղ համեմատական կախման բանաձև, որտեղ y-ը և x-ը փոփոխական մեծություններն են, իսկ k-ն՝ հաստատուն է:

k հաստատունը կոչվում է համեմատականության գործակից:

Հակադարձ համեմատական մեծություններ

Խնդիր: Երկու գյուղերի միջև հեռավորությունը 240 կմ է: Որոշիր, թե քանի՞ ժամում կարելի է մի գյուղից հասնել մյուս գյուղը, եթե 20 կմ/ժ արագությունը ավելացնել 2 անգամ, 3 անգամ, 4 անգամ:

Լրացրու աղյուսակը:

Արագությունը, կմ/ժ20406080
Ժամանակըժ12643

Նկատենք, որ արագությունը 2 անգամ մեծացնելիս (20 կմ/ժ էր, դարձավ 40 կմ/ժ), ժամանակը կրճատվեց (փոքրացավ) 2 անգամ (12 ժ էր, դարձավ 6 ժ):

Նույն ձևով, արագությունը 3 անգամ մեծացնելիս (20 կմ/ժ էր, դարձավ 60 կմ/ժ),  ժամանակը կրճատվեց (փոքրացավ) 3 անգամ (12 ժ էր, դարձավ 4 ժ): 

Ուշադրություն

Արագությունը մի քանի անգամ մեծացնելիս, ժամանակը նույնքան անգամ փոքրանում է:

Ասում են, որ արագությունը հակադարձ համեմատական է ժամանակին:

Երկու մեծություններ կոչվում են հակադարձ համեմատական, եթե մեծություններից մեկը մի քանի անգամ մեծացնելիս (փոքրացնելիս) մյուսը փոքրանում է (մեծանում է) նույնքան անգամ:

Ուշադրություն

Եթե երկու մեծությունները հակադարձ համեմատական են, ապա նրանց համապատասխան արժեքների արտադրյալները հավասար են:

Ստուգենք այս պնդումը վերևի խնդրի օրինակի վրա:

20⋅12=40⋅6=60⋅4=80⋅3=240

Ուղիղ համեմատականությունը տրվում է բանաձևի միջոցով:

y=kx բանաձևը կոչվում է հակադարձ համեմատականության բանաձև, որտեղ y-ը և x-ը փոփոխական մեծություններն են, իսկ k-ն՝ հաստատուն է:

k հաստատունը կոչվում է հակադարձ համեմատականության գործակից:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 109-ա; 110; 112; 124-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 109-բ; 111; 113;124-բ; 125

.

20.09.2022թ-Համեմատությունների վերաբերյալ խնդիրների լուծում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 89; 91-ա; 99; 101

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 90; 91-բ; 100

.

19.09.2022թ-Համեմատությունների վերաբերյալ խնդիրների լուծում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 85; 87; 93; 96

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 86; 88; 97; 98

Posted in ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 2022 Թ

Գնահատում

Չորրորդ շաբաթ-սեպտեմբերի 12-16

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Գևորգ Հակոբյան

Հանդիպումները վայրը՝  3.1 կաբինետ: Հանդիպումները՝ ըստ դասավանդողների ներկայացրած անհատական պլանի:

12.09-ժամը՝  15.00-17.00

13.09- ժամը՝ 15.00-17.00

14.09-ժամը՝ 15.00-17.00

15.09-ժամը՝ 15.00-17.00

16.09-ժամը՝ 15.00-17.00

Առաջադրանքներ

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումը, 15 ժամ

Առաջին պարապմունք․ 3 ժամ 

Ծանոթանում ենք նորմատիվ փաստաթղթերում սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատմանը վերաբերող հատվածներին․ 

Հոդված 18.Սովորողների գնահատումը և ատեստավորումը

1. Սովորողների ուսումնական առաջադիմության ընթացիկ և ամփոփիչ (կիսամյակային և տարեկան) գնահատումը, դրանց ձևերի, մեթոդների, հաճախականության, առաջադրանքների բովանդակության ընտրությունը կատարում է ուսումնական հաստատությունը` հանրակրթության պետական չափորոշչին և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան:

2. Տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի ավարտին իրականացվում է հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին սովորողների համապատասխանության ստուգում` պետական ամփոփիչ ատեստավորում:

Հոդված 27.Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները

7) ընտրելու և կիրառելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ` իր ընտրությամբ օգտագործելով կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի երաշխավորած դասագրքեր և ուսուցողական նյութեր, ձեռնարկներ և սովորողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների գնահատման մեթոդներ.

13. Չափորոշչով սահմանվում են հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.

2) հմտություն.

3) դիրքորոշում.

4) արժեքային բաղադրիչ:

IX. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

37. Ուսումնառության արդյունքների գնահատումը (այսուհետ` գնահատում) նպատակ ունի որոշելու սովորողի մոտ կարողունակության զարգացման աստիճանը ըստ ուսումնական առարկաների չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքներին համապատասխան ձեռք բերած գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի, ինչպես նաև դիրքորոշումների ու արժեքների ձևավորման:

38. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է քանակական (միավորային) և ձևավորող (ուսուցանող) ձևերով՝ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի կողմից հաստատված կարգով։

39. Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորային սանդղակ: 10 միավորային սանդղակում որևէ թիվ չի հանդիսանում անբավարար գնահատական, և յուրաքանչյուր նիշ նկարագրում է աշակերտի հաջողության որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։

40. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կարող են կիրառել գնահատման այլ համակարգ, որը համապատասխանեցվում է 10 միավորային սանդղակին:

41. Ձևավորող (ուսուցանող) գնահատման մեթոդներն ու ձևաչափն ընտրում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը:

42. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում գնահատումն իրականացվում է ուսումնական տարվա ընթացքում (ընթացիկ), կիսամյակի և ուսումնական տարվա ավարտին (ամփոփիչ) և հանրակրթական ծրագրի յուրաքանչյուր աստիճանի ավարտին (ամփոփիչ ատեստավորում)։ Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

43. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը, չափորոշչային պահանջների կատարումը ստուգելու նպատակով, իր կողմից սահմանված պարբերականությամբ, դպրոցներում պետք է կազմակերպի արտաքին գնահատում։

44. 1-4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում միավորային գնահատում չի իրականացվում: Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ, որպես տարեկան ամփոփիչ գնահատական, կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

45. Միավորային գնահատումը կիրառվում է սկսած 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից:

46. 7-12-րդ դասարաններում յուրաքանչյուր աշակերտ տարեկան իրականացնում է առնվազն մեկ ուսումնական նախագիծ՝ իր ընտրած առարկայից կամ առարկաներից։

47. Այլընտրանքային ծրագրեր իրականացնելու դեպքում կարող է գործել գնահատման այլ կարգ:

48. Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա կիսամյակային, իսկ կիսամյակային գնահատականների հիման վրա` տարեկան գնահատականները ձևավորվում են կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

49. Հանրակրթական ծրագրի յուրաքանչյուր աստիճանի ավարտին իրականացվում է պետական ամփոփիչ ատեստավորում` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

50. Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է ուսումնական առարկաների տարեկան գնահատականների, ավարտական քննությունների կամ ստուգարքների և բնութագրման արդյունքներով: Պետական ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գրանցվում են ավարտական փաստաթղթում:

51. 4-րդ դասարանում իրականացվում է ամփոփիչ գնահատում բնութագրման միջոցով ըստ 39-րդ կետում նշված կարգի, 9-րդ դասարանում՝ ավարտական քննություններ, 12-րդ դասարանում՝ պետական ավարտական քննություններ: Քննությունների և գիտելիքների ստուգումների ցանկի հաստատումը և փոփոխություններն իրականացվում են կրթության կառավարման լիազոր մարմնի կողմից:

52. Հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական քննությունների ժամանակ կրթության կառավարման լիազորված մարմնի որոշմամբ կարող են կիրառվել գնահատման այլ համակարգեր:

53. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի գիտելիքների քանակական (միավորային) ընթացիկ գնահատումն ու ամփոփիչ ատեստավորումը կարող է իրականացվել ըստ իրենց անհատական ուսուցման պլանի՝ 10 միավորային սանդղակով:»:

Գործնական աշխատանք հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին

 • ե՞րբ են գնահատում

երբ ուզում եմ խրախուսել սովորողին

 • ո՞վ է գնահատում

սովորողն ինքն է գնահատում, հետո միայն ուսուցիչը

 • ի՞նչն են գնահատում

սովորողի ջանքերը, աշխատասիրությունը

 • ինչպե՞ս են գնահատում

ըստ գնահատման գործիքակազմի

Երկրորդ պարապմունք 3 ժամ

Պատասխանեք «Ինչո՞ւ գնահատել» հարցին։

Գնահատել առաջընթացը տեսնելու և խրախուսելու համար:

Փորձեք մեկնաբանել «գնահատումը, որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը։

Սովորողին գնահատումը հարկավոր է, որպեսզի կատարված աշխատանքն անտեսված չմնա, որպեսզի նա գնահատված զգա՝ այդկերպ ապահովելով շարունակական զարգացում:

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի գործառույթներ։

Գնահատման հիմնական գործառույթներն են՝

 • կրթության շարունակականության խրախուսումը,
 • ինքնակրթություն, ինքնակրթության գնահատումը
 • ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանի բացահայտումը,
 • ուսուցիչ-սովորող համագործակցային հարաբերությունների զարգացումը,
 • սովորողի հետ տարվող անհատական աշխատանքի բովանդակության և ծավալի ճշգրտումը,
 • սովորողի անձնային որակների ձևավորման և վարքագծի բացահայտմանը նպաստելը
 • կրթական համակարգի համապատասխանեցումը միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին,
 • սովորողի ուսումնական գործունեության արդյունքների որակավորումը,
 • դպրոցի հանդեպ ծնողների վստահության ձևավորումն ու ամրապնդումը։

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի սկզբունքներ։

Գնահատման հիմնական սկզբունքները հետևյալն են՝

 • օբյեկտիվություն
 • արդարություն
 • հուսալիություն
 • անկողմնակալություն
 • հավաստիություն
 • հիմնավորվածություն
 • մատչելիություն
 • թափանցիկություն

Երրորդ պարապմունք 3ժամ

«38. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է քանակական (միավորային) և ձևավորող (ուսուցանող) ձևերով՝ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի կողմից հաստատված կարգով։» Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին IX։

Համացանցից գտեք գնահատման յուրաքանչյուր ձևի նկարագրությունը և առանձնահատկությունները։

Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորային սանդղակ: 10 միավորային սանդղակում որևէ թիվ չի հանդիսանում անբավարար գնահատական, և յուրաքանչյուր նիշ նկարագրում է աշակերտի հաջողության որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։

45. Միավորային գնահատումը կիրառվում է սկսած 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից:

Ձևավորող գնահատման նպատակը ուսումնական գործընթացում ուսուցիչների և սովորողների գործունեության ճշգրտումն ու շտկումն է՝ հիմնվելով ուսումնառության ընթացիկ արդյունքների վրա: Գործունեության շտկումը ենթադրում է ուսուցչի և սովորողների առջև դրված ուսումնական խնդիրների համատեղ լուծում՝ արդյունքները բարելավելու նպատակով:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

Ձևավորող գնահատումը ուսուցչի կողմից գնահատման 5 բաղադրիչների պլանավորված և պարբերական օգտագործումն է ամենօրյա աշխատանքում

 • Ուսուցչի կողմից արդյունավետ հետադարձ կապի ապահովում:
 • Սովորողների ակտիվ մասնակցություն սեփական ուսումնառության գործընթացին:
 • Ուսուցման գործընթացի ճշգրտում և շտկում՝ հաշվի առնելով գնահատման արդյունքները:
 • Գնահատման՝ սովորողների մոտիվացիայի և ինքնագնահատականի վրա խորքային ազդեցության գիտակցում, որն իր հերթին կարևոր ազդեցություն ունի ուսուցման արդյունավետության վրա:
 •   Սովորողների կողմից իրենց գիտելիքները ինքնուրույն գնահատելու ունակության ձևավորում:

Ձևավորող գնահատումը ուսուցչի և սովորողների համատեղ հետադարձ կապի անընդհատությունն է՝ երկկողմ գործունեության ճշգրտման, ուսուցման գործընթացի բարելավման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Հետադարձ կապը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս պատկերացնելու, թե ինչպես է ընթանում ուսուցման գործընթացը, տեղեկատվություն է տրամադրում սովորողների ձեռքբերումների և դժվարությունների մասին:

«13. Չափորոշչով սահմանվում են հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.

2) հմտություն.

3) դիրքորոշում.

4) արժեքային բաղադրիչ:» Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին VI 

Այս բաղադրիչներից ո՞րը ի՞նչ ձևով կգնահատեք։ Բերեք օրինակներ։

Կդժվարանամ հարցին պատասխանել, որովհետև բաղադրիչները չեմ առանձնացնում: Եթե գնահատում եմ, ապա հաշվի առնելով սովորողի գործունեությունն ամբողջությամբ:

Ձեր դասավանդած առարկայում ի՞նչ կընդգրկեք «դիրքորոշում» և «արժեքային» բաղադրիչներում։

Դիրքորոշում-վերաբերմունք, կարծիք

Արժեքային-արժեհամակարգ, էություն

Չորրորդ պարապմունք 2ժամ

«39. Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորային սանդղակ: 10 միավորային սանդղակում որևէ թիվ չի հանդիսանում անբավարար գնահատական, և յուրաքանչյուր նիշ նկարագրում է աշակերտի հաջողության որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։» Հանրակրթության պետական չաթորոշիչ, բաժին IX։

Ո՞րն է նորությունը, փորձեք մեկնաբանել։

Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։

«44. 1-4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում միավորային գնահատում չի իրականացվում: Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ, որպես տարեկան ամփոփիչ գնահատական, կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի»: Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին IX։

Համարեք, որ ընդգրկված եք 4-րդ դասարանցու ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը ստեղծող խմբում։ Ի՞նչ կընդգրկեիք այդ բնութագրում։

 • սովորողի հետաքրքրությունները, նախասիրությունները
 • բնավորության առանձնահատկությունները.
 • Համագործակցային հմտություններ
 • շրջակա միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքը
 • երևակայությունը և ստեղծական մտածողությունը

Հինգերորդ պարապմունք 2 ժամ

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը, բաղադրիչները, կարող եք օգտվել համացանցից, գրականությունից։

 • նախագծի նպատակը
 • ժամանակացույցը
 • աշխատակարգը
 • ակնկալվող արդյունքը

Ուսումնական նախագծի իրականացման վերջում ի՞նչը և ինչպե՞ս կարելի է գնահատել։

 • որքանով է արդյունավետ եղել սովորողի կատարած աշխատանքը
 • կատարված աշխատանքի որակը
 • համգործակցային հմտությունները
Posted in Երկրաչափություն(8)

15.09.2022թ

15.09.2022թ-Զուգահեռագիծ

Տեսություն՝

Զուգահեռագիծ

Զուգահեռագիծ կոչվում է այն քառանկյունը, որի հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ են:

paralelograms.jpg

Զուգահեռագծի հատկությունները

1. Զուգահեռագծի հանդիպակաց կողմերը հավասար են՝ AB=DC,BC=AD

paralelograms 2.jpg

2. Զուգահեռագծի հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝ ∢A=∢C,∢B=∢D

paralelograms 3.jpg

3. Զուգահեռագծի անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են՝ BO=OD,AO=OC

paralelograms 5.jpg

4. Զուգահեռագիծը անկյունագծով բաժանվում է երկու հավասար եռանկյունների՝ ABC և CDA եռանկյունները հավասար են:

paralelograms 6.jpg

5. Զուգահեռագծի յուրաքանչյուր կողմին առընթեր անկյունների գումարը 180 աստիճան է՝ ∢A+∢D=180°

paralelograms 4.jpg

6. Անկյունագծի խաչադիր անկյունները հավասար են՝ ∢BAC=∢ACD,∢BCA=∢CAD

paralelograms 7.jpg

Զուգահեռագծի հայտանիշները թույլ են տալիս պարզելու, թե արդյո՞ք տրված քառանկյունը զուգահեռագիծ է:

1. Եթե քառանկյան երկու կողմերը հավասար են և զուգահեռ, ապա քառանկյունը զուգահեռագիծ է: 

2. Եթե քառանկյան հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ հավասար են, ապա քառանկյունը զուգահեռագիծ է: 

3. Եթե քառանկյան անկյունագծերը հատվում և հատման կետով կիսվում են, ապա քառանկյունը զուգահեռագիծ է:  

Օրինակ

1. Կարելի է արդյո՞ք պնդել, որ 4 մ, 4 մ, 6 մ, 6 մ կողմերով քառանկյունը զուգահեռագիծ է:

Պատասխան՝ ոչ, քանի որ տրված չէ, որ հավասար կողմերը հանդիպակաց են:  

2. Զուգահեռագծի հերթականությամբ վերցված կողմերի երկարությունները հավասար են 4 մ, 6 մ, 4 մ, 6 մ (տես ներքևի նկարը): Արդյո՞ք քառանկյունը զուգահեռագիծ է: 

Պատասխան՝ այո, ըստ երկրորդ հայտանիշի:

Զուգահեռագծի բարձրություն

a և b ուղիղները կոչվում են զուգահեռ, եթե նրանք չեն հատվում: Զուգահեռ ուղիղները նշանակում են այսպես՝  a||b

Զուգահեռ ուղիղների միջև հեռավորություն կոչվում է նրանց ընդհանուր ուղղահայացի երկարությունը: Այս նկարում դա AB հատվածն է:

Taisnes 1.jpg

Հեռավորությունը զուգահեռ ուղիղների միջև միշտ նույնն է: Ուղղահայացը կարելի է տանել ցանկացած կետից՝ որտեղից հարմար է:

Ոչ զուգահեռ ուղիղների միջև հեռավորությունը չի սահմանվում:

Երկրաչափական պատկերներում ուղղահայացը սովորաբար տարվում է պատկերի գագաթից:

paralelograms - Copy - Copy.jpg

Զուգահեռագծի հանդիպակաց կողմերը զուգահեռ են: Հետևաբար, կարելի է սահմանել հեռավորությունը նրանց միջև:

Զուգահեռագծի գագաթից հանդիպակաց կողմին տարված ուղղահայացը կոչվում է զուգահեռագծի բարձրություն:

Զուգահեռագծի մի գագաթից կարելի է տանել երկու բարձրություն:

Վերևի նկարում զուգահեռագծի BK բարձրության երկարությունը հավասար է BC և AD զուգահեռ կողմերի միջև հեռավորությանը, իսկ BF բարձրության երկարությունը՝ AB և DC զուգահեռ կողմերի միջև հեռավորությանը:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 15-ա; 16-ա,գ; 18; 20

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 15-բ; 16-բ; 17; 19