Posted in Առարկայական ծրագիր

2021-2022 թթ. 7-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ծրագիր

Հանրահաշիվ

7-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

 ծանոթացնել հանրահաշվի այբուբենի, արտահայտության և հիմնական բանաձևերի` հավասարության, հավասարման, անհավասարության և անհավասարման հետ:
 տալ մեծությունների վերբերյալ գիտելիքներ,
 ծանոթացնել արտահայտությունների գումարման գործողության հետ, դրա հիմնական օրենքները և հատկությունները,կապերը բանաձևերի հետ,
 ծանոթացնել հանման գործողության հետ, դրա հիմնական օրենքները և հատկությունները, կապը հիմնական բանաձևերի ևգումարման գործողության հետ,
 ծանոթացնել բազմապատկման գործողության հետ, հիմնական օրենքները և հատկությունները, կապերը հիմնականբանաձևերի, գումարման և հանման հետ,
 ծանոթացնել բաժանման գործողության հետ, դրա հիմնական օրենքները և հատկությունները, կապերը հիմնականբանաձևերի, գումարման, հանման և բաժանման հետ,
 հանրահաշվական արտահայտությունների, բանաձևերի, խնդիրների մուտքագրման կարողության զարգացում:

Ուսումնական միջավայրը

ուսումնական կաբինետ, համակարգիչ, անլար համացանց, էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոեկտոր, էլեկտրոնայինգրիչներ, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի սկավառակներ,

 Համացանցում ուսուցման միջավայրըմաթեմատիկական կայքեր, ուսուցչի, սովորողների բլոգներ, ուսուցչի էլեկտրոնային օրագիր, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք:

Ուսուցչին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային օրագիր, էլեկտրոնային մատյան,էլեկտրոնային գրիչ, անձնական բլոգ, կայք, էլեկտրոնային թղթապանակ, համակարգչային ծրագրերի սկավառակներ:
 Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութերնոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային ռեսուրսներ, անձնական բլոգ, կայք, էլեկտրոնային թղթապանակ:

Ուսումնական նյութեր պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ,էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ, շտեմարաններ, խնդրագրքեր, արտասահմանյան օնլայն դասագրքեր:

Ուսումնական նյութեր՝

1.ՀԱՆՐԱՀԱՇՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԻԱՆԴԱՄՆԵՐ

 • Թվային արտահայտություններ
 • Տառային արտահայտություններ
 • Միանդամի հասկացությունը
 • Միանդամի արտադրյալը,բնական ցուցիչով աստիճան
 • Միանդամի կատարյալ տեսքը
 • Նման միանդամներ
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

2.ԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐ

 • Բազմանդամի հասկացությունը
 • Բազմանդամի հատկությունները
 • Կատարյալ տեսքի բազմանդամներ
 •  Բազմանդամների գումարը և տարբերությունը
 • Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը
 • Բազմանդամների արտադրյալը
 • Ամբողջ արտահայտություն և նրա թվային արժեքը
 • Ամբողջ արտահայտությունների նույնաբար հավասարությունը
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

3.ԿՐՃԱՏ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԸ

 • Գումարի քառակուսին
 • Տարբերության քառակուսին
 • Լրիվ քառակուսու առանձնացում
 • Քառակուսիների տարբերությունը
 • Խորանարդների գումարը
 • Խորանարդների տարբերությունը
 • Գումարի խորանարդը: Տարբերության խորանարդը
 • Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառությունը
 • Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

4.ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ: ՄԵԿ ԱՆՀԱՅՏՈՎ ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ

 • Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ
 • Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
 • Մեկ անհայտով գծային հավասարումների լուծումը
 • Խնդիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

5.ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐԸ: ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Հիմնական հասկացություններ
 • Վերջավոր բազմությունների միավորման տարրերի քանակը
 • Թվային բազմություններ
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

6.ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

 • ՈՒղիղ և հակադարձ համեմատականություններ
 • Ֆունկցիայի սահմանումը, պարզագույն օրինակներ
 • Կոորդինատային հարթություն
 • Սյունակային դիագրամներ և գրաֆիկներ
 • ՈՒղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
 • Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

Երկրաչափություն

7-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են

Համակարգել սովորողների նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքները երկրաչափական պատկերների վերաբերյալ:
Ուսումնասիրել հատվածների և անկյունների համեմատման, չափման և դրանց գործնական կիրառության հարցերը:
Նպաստել պետկերային մտածողության զարգացմանը, նախապատրաստել և ծանոթացնել հասկացություններ սահմանելու,եզրակացությունները հիմնավորելու տրամաբանական հնարքների:
Սկզբնական տեղեկություններ տալ երկրաչափական կարևորագույն պատկերներների, դրանց տարրերի մասին:
 Ձևավորել թեորեմներ ապացուցելու հմտություններ:
Երկրաչափական կառուցումների միջոցով նպաստել ամրապնդմանը, պատկերային, տրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության զարգացմանը:
Պատկերացում տալ աքսոմների մասին և դրանց կիրառմամբ խնդիրների լուծման եղանակները:
 Շարունակել հեռավորություններ որոշելու հարցերի ուսումնասիրումը:
 Զարգացնել տարածական պատկերացումները:
 Զարգացնել հարթաչափական պատկերների, նրանց տարերի գծապատկերումը տարբեր համակարգչային ծրագրերում:

Ուսումնական միջավայրը`

 ուսումնական կաբինետ՝համակարգիչ, անլար համացանց, էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոեկտոր, էլեկտրոնային գրիչներ, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի սկավառակներ, երկրաչափական պատկերների մոդելներ, չափիչ սարքեր,

համացանցում ուսուցման միջավայրը մաթեմատիկական կայքեր, ուսուցչի, սովորողների բլոգներ, ուսուցչի էլեկտրոնային օրագիր, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք,

 ուսուցչին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութերնոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային օրագիր, էլեկտրոնային մատյան, էլեկտրոնային գրիչ, անձնական բլոգ, կայք, էլեկտրոնային թղթապանակ, համակարգչային ծրագրերի սկավառակներ,

սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութերնոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային ռեսուրսներ, անձնական բլոգ, կայք,էլեկտրոնային թղթապանակ:
 ուսումնական նյութերպետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ, էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ, շտեմարաններ, խնդրագրքեր, արտասահմանյան օնլայն դասագրքեր: Ինտերնետային կայքեր և ուսումնական բլոգներ

Ուսումնական նյութեր՝

1.ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ՈՒղիղ և հատված
 • Ճառագայթ և անկյուն
 • Հատվածների և անկյունների համեմատումը
 • Հատվածների չափումը
 • Անկյունների չափումը
 • ՈՒղղահայաց ուղիղներ
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

2.ԵՌԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐ

 • Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշ
 • Եռանկայն միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները
 • Եռանկյան հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
 • Կառուցումներ կարկինով և քանոնով
 • Կառուցման խնդիրներ
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

3.ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՈՒՂԻՂՆԵՐ

 • Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները
 • Զուգահեռ ուղիղների աքսիոմը
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

4.ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՌՆԿՅԱՆ ԿՈՂՄԵՐԻ և ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

 • Եռանկյան անկյունների գումարը
 • Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
 • ՈՒղղանկյուն եռանկյուն
 • Եռանկյունների կողմերի և անկյունների միջև որոշ կիրառություններ
 • Կառւցման խնդիրներ
 • Թեմայի ամփոփում թեստի   միջոցով

Գնահատումը՝

Գնահատումն իրականացնում եմ 10 միավորանոց սանդղակով: Դասապրոցեսին սովորողի ցուցաբերած ակտիվությունը գիտելիքի տեսանկյունից, նախագծերին մասնակցությունը, ֆլեշմոբերին մասնակցությունը, ինքնաստուգման աշխատանքները, դասավանդողի հետ վիճարկումները ինչ-որ խնդրի շուրջ դրական տեսանկյունից որոշիչ են դառնում գնահատանիշի ձևավորման հարցում: Սակայն սովորողն իրավունք ունի մեր կողմից պայմանավորվող ժամկետներում փոխել այն, եթե իհարկե բացթողումները հավուր պատշաճի շտկի:

Posted in Առարկայական ծրագիր

2021-2022 թթ. 10-12-րդ դասարանների մաթեմատիկայի առարկայական ծրագիր

10-12-րդ դասարաններ(նպատակը)

● ընդհանուր մտահորիզոնի ընդլայնումը, տրամաբանական մտածողության զարգացումը,
● մաթեմատիկական հասկացությունների և մեթոդների պատկերացման ձևավորումը,
●մտավոր կարողությունների զարգացումը, ինչպես նաև անհատին ժամանակակից հասարակությանը ներգրավվելու համար անհրաժեշտ անձնային որակների ձևավորումը. մտքի հստակություն և ճշգրտություն,վերլուծական և տրամաբանական մտածողություն, տարածական ընկալում, դժվարությունների հաղթահարման հմտություններ և այլն,
● հետազոտական կարողությունների զարգացումը,
● ինքնուրույն աշխատելու, ընկերների հետ համագործակցելու, համաձայնության գալու, սեփական կարծիքը հայտնելու մշակույթի զարգացումը,
●երկրաչափական լեզվի տիրապետումը, տարածական պատկերացումների, երկրաչափական կառուցումների, գծագրերում, մոդելներում և իրական աշխարհում երկրաչափական պատկերների ճանաչման հմտությունների ձևավորումը,
● ապացուցման մեթոդների, լուծման ալգորիթմների տիրապետումը և կիրառումը, խնդիրների լուծման ընթացքում ապացուցման դատողություններ անելու կարողությունը։

Ուսումնական միջավայրը՝
●ուսումնական կաբինետ՝ հիմնական համակարգիչ՝ միացված էլեկտրոնային գրատախտակին, լոկալ ցանց, պրոեկտոր, էլեկտրոնային գրիչներ, ուսուցչի և սովորողների անհատական նոութբուքեր, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի սկավառակներ, հարմարավետ անհատական սեղան-աթոռ,
● համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, ուսուցչի, սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, Microsoft Teams, Google classroom առցանց հարթակներ,
● ուսուցչին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութերնոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային օրագիր, էլեկտրոնային մատյան, անձնական բլոգ, կայք, էլեկտրոնային թղթապանակ, համակարգչային ծրագրերի սկավառակներ, ● սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր նոութբուք կամ նեթբուք,
էլեկտրոնային ռեսուրսներ, անձնական բլոգ, կայք, էլեկտրոնայինթղթապանակ, ֆոտոխցիկ, բջջային հեռախոս,
● ուսումնական նյութեր` պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ, էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ,շտեմարաններ, խնդրագրքեր,արտասահմանյան օնլայն դասագրքեր, կայքեր և ուսումնական բլոգներ։

Նախագծային բովանդակությունը՝

10-րդ դասարան

Հանր. և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

 • Իրական թվեր
 • Եռանկյունաչափություն
 • Թվային ֆունկցիա
 • Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ, եռանկյունաչափական հավասարումներ
 • Թեստային առաջադրանքներ

Երկրաչափություն

 • Ուղիղների և հարթությունների զուգահեռությունը
 • Ուղիղների և հարթությունների ուղղահայացությունը
 • Բազմանիստեր
 • Թեստային առաջադրանքներ

11-րդ դասարան

Հանր. և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

 • Աստիճանային և ցուցչային ֆունկցիաներ
 • Լոգարիթմական ֆունկցիա
 • Ածանցյալ
 • Թեստային առաջադրանքներ

Երկրաչափություն

 • Գլան,կոն,գունդ
 • Վեկտորները և կոորդինատները տարածության մեջ
 • Թեստային առաջադրանքներ

12-րդ դասարան

Հանր. և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

 • Հավասարումներ և անհավասարումներ
 • Միացությունների ու հավանականությունների տեսություն
 • Թեստային առաջադրանքներ

Երկրաչափություն

 • Բազմանիստի ծավալ
 • Պտտական մարմիների ծավալները և մակերևույթները
 • Թեստային առաջադրանքներ

Գնահատումը՝

Գնահատումն իրականացնում եմ 10 միավորանոց սանդղակով: Դասապրոցեսին սովորողի ցուցաբերած ակտիվությունը գիտելիքի տեսանկյունից, նախագծերին մասնակցությունը, ֆլեշմոբերին մասնակցությունը, ինքնաստուգման աշխատանքները, դասավանդողի հետ վիճարկումները ինչ-որ խնդրի շուրջ դրական տեսանկյունից որոշիչ են դառնում գնահատանիշի ձևավորման հարցում: Սակայն սովորողն իրավունք ունի մեր կողմից պայմանավորվող ժամկետներում փոխել այն, եթե իհարկե բացթողումները հավուր պատշաճի շտկի:

Posted in Ճամփորդություն

Դիլիջանյան ճամփորդություն.ամփոփում

Ավագ դպրոցի սովորողների հետ պլանավորված էր հունիսի 12-14 եռօրյա ճամփորդություն դեպի հեքիաթային Դիլիջան: Ճամփորդությունը անցավ հետաքրքիր, տնական և ջերմ մթնոլորտում: Այցելեցինք այդ ընթացքում Սևանավանք, Մաթոսավանք, Ջուխտակ եկեղեցի, Գոշավանք, երկրագիտական թանգարան: Երեկոյան զբոսանք էինք ունենում մաքուր Դիլիջանում, քննարկում տարվա ընթացքում ունեցած ձեռքբերումները: Վերադարձին Սևանա լճում կանգառ ունեցանք և ընդմիջեցինք լողով: Կից ներկայացնում եմ ֆոտոշարք՝

Լուսաբանում են սովորողները՝

Զառա Բաբայան

Գոռ Առաքելյան

Posted in Ճամփորդություն

ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻԼԻՋԱՆ

եպի Տավուշ աշխարհ

Պատասխանատուներ՝ Գոհար Իսկանդարյան, Արշակ Մարտիրոսյան

Օրը՝ հունիսի 12-14

Մեկնում ՝ 12.06, ժամը՝ 09:00

Վերադարձ՝ 14.06,ժամը՝18:00

Նպատակը՝

 • Հայրենագիտական, քայլարշավային ճամփորդություն
 • Բացահայտել ֆիզիկայի կապը մյուս առարկաների հետ (մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, պատմություն, գրականություն  և այլն)
 • Ծանոթանալ բնության մեջ և տիեզեքում ընթացող ֆիզիկական երևույթներին
 • Ուսումնասիրել և համեմատել Դիլիջանի, Սևանի, և Երևանի խմելու ջրի մաքրությունը։
 • Համեմատել Արքիմեդյան ուժի ազդեցությունը տաբեր հեղուկներում։

Երթուղին՝

 • Երևան – Սևան -Դիլիջան
 • Վերադարձը ՝ Աղավնավանք-Գետիկի կիրճ- Ճամբարակ-Սևան
Երևան- Դիլիջան_1

Ճամփորդության պատասխանատուներ՝ Գոհար Իսկանդարյան, Արշակ Մարտիրոսյան

Տրանսպորտ՝ Մերսեդես սպրինտեր 88ZL886

Վարորդ՝ Արման Կարապետյան, հեռախոս՝ 091574931

Անհրաժեշտ իրերի ցանկ՝

 1. երկարաթև գիշերազգեստ
 2. տաք հագուստ
 3. լողազգեստ
 4. ուսապարկ
 5. ջուր՝ անհատական շշով, թերմոսով
 6. հագուստ 3 օրվա համար
 7. կոշիկներ՝ 2 զույգ /մեկը հագնում եք, մյուսը վերցնում ձեզ հետ/ հողաթափ
 8. Առաջին օրվա նախաճաշ, սնունդ՝ նախաճաշի բրդուճներ /չփչացող մթերքներ/, միրգ
 9. Ջուր 1լ /ճանապարհի համար/
 10. հարմար ուսապարկ՝ քայլարշավի ժամանակ անհրաժեշտ իրերը մեջը դնելու համար
 11. Անհատական ճամփորդական սպասք
 12. Աղբի տոպրակ, ձեռնոց
 13. Հիգիենայի պարագաներ՝ ատամի խոզանակ, ատամի մածուկ, սանր, սրբիչ, օճառ, անձեռոցիկ՝ թաց և չոր
 14. լապտեր
 15. հեռադիտակ, կողմնացույց /ով ունի/
 16. ինտելեկտուալ խաղեր, գիրք, շախմատ

Օր առաջին

 • կանգառ Սևանի ափին
 • քայլարշավ Ջուխտակ
 • երեկոն Դիլիջանում
 • օրվա ամփոփում,քննարկումներ, հրապարակումներ

Օր երկրորդ

 • այցելություն Գոշավանք՝ ուսումնասիրություն
 • քայլարշավ Գոշալիճ
 • վերադարձ հյուրատուն
 • երեկոյան զբոսանք Դիլիջանում,
  օրվա ամփոում, քննարկումներ, հրապարակումներ

Օր երրորդ

 • քայլարշավ Աղավնավանք
 • Ճամբարակ-Սևան

Ճամփորդության հայրենագիտական կանգառները

 • Քայլարշավներ՝
 • Ջուխտակ վանք
 • Աղավնավանք՝ կքայելնք մոտ 5-6 կմ՝ անցնլով Կենու պուրակով, դիտկետում պահելով Գետիկը
 • Գոշ լիճ՝ կքայլենք շուրջ 8 կմ: Վանքից դեպի Գոշա լիճ երթուղին 4 կմ է, անցնելու ենք անտառներով:
 • Գոշավանք
 • Դիլիջան քաղաք, Դիլիջան քաղաքում դիտակետում կլինի Աղստև

Մասնակիցներ՝

 1. Առաքելյան Գոռ 11
 2. Ղազարյան Կարեն 11
 3. Սարգսյան Կարեն (Ղազարյան Կարեն 11եղբայր)
 4. Եսայան Հայկ 10
 5. Քոչարյան Միշել 11
 6. Ղազարյան Հայկ 9
 7. Ազարյան Նարե 9
 8. Բաբայան Զառա 9
 9. Հարությունյան Յուրի 10
 10. Խաչատրյան Սարգիս 9
 11. Սարդարյան Աստղիկ հատուկ մանկավարժ
 12. Հովհաննիսյան Ռաֆաել 9
 13. Քոսակյան Վահե 9
 14. Շահվերդյան Տիգրան 9

Նախահաշիվ

 • Տրանսպորտ/80000դրամ/
 • Գիշերակաց/ 2 գիշեր/Մագնիտ հյուրատուն/յուրաքանչյուրը 7000 դրամ/
 • Սնունդ/տոնական ընթրիքը ներառյալ
 • Յուրաքանչյուր սովորող՝ ընդամենը13000 դրամ
Posted in Ուսումնական չորրորդ շրջան

Ուսումնական չորրորդ շրջան.ամփոփում

Ուսումնական չորրորդ շրջանը ես մեկնարկեցի առանց ջոկատի, սակայն հասցրեցի ծանոթանալ գրեթե բոլոր ջոկատների գործունեությանը ու նույնիսկ փոխարինել ջոկատավարներին՝ նրանց հարգելի բացակայության պատճառով:

Մայիսի 31՝ Առաջին օր

Առաջին օրը 1 ժամով փոխարինեցի Լիանա Հակոբյանին ու 8.3 ջոկատի հետ ծանոթացա և , քննարկեցինք իրենց տարվա ընթացքում ձեռքբերումները ու մաթեմատիկական գիտելիքների մակարդակը, սակայն որոշեցինք այլ ասպարեզից փոքր խաղ կազմակերպել: Ընտրեցինք ԴՐՈՇԱՊՈԼԻՍ խաղը, 3 խմբերի բաժանվեցինք ու խաղացինք: Վերջում շատ երկրների դրոշներ գուշակած մասնակիցը հաղթող համարվեց: Շատ հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ սովորողներ են 8.3 դասարանցիները:

Հունիսի 1՝ Երկրորդ օր

Այսօր փոխարինեցի Ստելլա Մնացականյանին: Ջոկատը հիմնականում 8.5 դասարանի սովորողներից էր կազմված ու մի քանի սովորող էլ 6-րդ դասարանից:Միտքը զարգացնող խաղերով զբաղվեցինք: Այն սովորողները, ովքեր իրենց պատմության տեսանկյունից էին լավ զգում, պատմական խաղեր խաղացին: Ունեցա նաև ընտր. գործունեության դասաժամ, որի ընթացքում մեր ծրագրի վրա էինք աշխատում: Պիտի Ֆեյսբուք սոցիալական կայքի արտաքին էջը պատրաստենք: Օրը հետաքրքիր անցավ:

Հունիսի 2-4՝ Երրորդ,չորրորդ, հինգերորդ օրեր

Քանի որ տիկին Մելքոնյանը ճամփորդության էր մեկնել, 7.7 ջոկատի գործունեության եռօրյա կազմակերպումը տրվեց ինձ: Սովորողներին ես արդեն ծանոթ էի դեռևս Հարավային դպրոցում աշխատելու տարիներից: Նրանց հետ հեծանվավարություն արեցինք, գնդակով տարբեր խաղեր կազմակերպեցինք: Ընթացքում չշեղվելով իմ մասնագիտությունից, առաջարկում էի մաթեմատիկական փոքր խնդիրներ, որոնք դժվարություն չեն ներկայացնում: Հինգշաբթի ունեինք նաև ընտր. գործունեության դասաժամ, որի ընթացքում մեր ծրագրի վրա էինք աշխատում: Պիտի Ֆեյսբուք սոցիալական կայքի արտաքին էջը պատրաստենք:

Հունիսի 8՝ Յոթերորդ օր

Փոխարինեցի Հասմիկ Իսրայելյանի 7.3 ջոկատին, այսօր հիմնականում հսկողի դերում էի,քանի որ սովորողներին հանձնարարված էր խնդրագիրք պատրաստել:

Հունիսի 9՝ ՈՒթերորդ օր

Փոխարինեցի Մերի Սարգսյանի 7.1 ջոկատին: Ջոկատավարը հանձնարարություն էր տվել, աշխատում էին իրենց նախագծերի վրա:

Հունիսի 10՝ Իններորդ օր

Նախագծային աշխատանքով մտա Արևիկ Ներսիսյանի ջոկատ, մաթեմատիկական տրամաբանական խաղեր խաղացինք, սովորողները ոգևորված էին, ժամը շատ լավ անցավ ,քանի որ իմ սովորողներին էին, որոնց հետ ամբողջ տարին աշխատել էինք: Հաջորդ 1 ժամը Հասմիկ Թոփչյանի ջոկատի հետ էինք: Քանի որ Միջին դպրոցի 2 դասարաններ ֆուտբոլային հանդիպման էին, ջոկատով միացանք ու դիտեցինք խաղը:

Հունիսի 12-14՝ Ճամփորդություն դեպի Դիլիջան

Posted in Հաշվետվություն

Ուսումնական երրորդ շրջան.ամփոփում

Ուսումնական նյութեր՝

WEB ծրագրավորման ընտրությամբ գործունեություն

Ճամփորդություններ

Ֆլեշմոբին մասնակցություն

Համագործակցային նախագծեր Հարավային դպրոցի հետ

Նախագծային աշխատանքներ

Մայիսյան 16-րդ հավաք

Posted in Հունիսյան ճամբար, WEB ծրագրավորում

Ծրագրավորում՝ ճամբարի ընթացքում

Ֆեյսբուք սոցիալական կայքի արտաքին էջի ծրագրավորում:

Օգտվում ենք HTML/CSS անցած նյութերից:

Հարցերի դեպքում քննարկում ենք անում:

Տեսքը՝

Վերջում սովորողները կոդերն ու արդյունքը ներկայացնում են բլոգում, ուղարկում ինձ:

Posted in Հունիսյան ճամբար

Ճամբարային նախագծեր

Ճամբարի դասացուցակ

31.05

Նախագիծ
Նախագիծ
Երգ
Նախագիծ
Ֆիզկուլտ

1.06

Նախագիծ
Նախագիծ
Ընտրութ
Ընտրութ
Ֆիզկուլտ

Դասարաններ՝ 6.1-8.8

Ժամկետը՝ 2 շաբաթ(մայիսի վերջ-հունիսի սկիզբ)

Ուղղությունները՝

Մրցութային խաղեր(եզրափակիչ փուլով)

Նկարագրություն՝ Ճամբարականներից կազմվում են մի քանի խմբեր, ունենում ենք նախօրոք պատրաստված հարցեր, որոնք արկղում են տեղակայված: Յուրաքանչյուր խումբ պատահականորեն ընտրում է հարցը, պատասխանում: Այսպես ՝մինչև հարցերը կավարտվեն: Առավելագույն միավորներ վաստակած խմբերը հասնում են եզրափակիչ փուլ: Եզրափակիչ փուլը համեմատաբար ավելի բարդ փուլ է, հարցերը ավելի բովանդակալից կլինեն: Հարցերը տարաբնույթ կլինեն՝ տարբեր ասպարեզներից:

Մարզական խաղեր

Սովորողներին ու ինձ բաժանել 2 խմբի, վոլեյբոլ խաղալ: 3 փուլով որոշել հաղթող խմբին: Սովորողների կողմից առաջարկված այլ խաղեր , որոնք գնդակ են պահանջում, նույնպես օրակարգում կլինի:

Բլից-հարցումներ

Տրամաբանությունը զարգացնող հարցեր, որոնք առաջարկում են սովորողները ընդհանուր խմբին: Յուրաքանչյուր սովորող առաջարկում է իր տարբերակը: Վերջում ես էլ եմ հարցեր առաջարկում: Հարցերը կլինեն մաթեմատիկական, տրամաբանական:

Համագործակցային շփումներ

Խմբերին ուղեկցել կրտսեր դպրոցներ: Նախօրոք իմ կողմից պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի կրտսեր դպրոցի մաթեմատիկայի դասավանդողի հետ: Կընտրվեն 5-րդ դասարանի սովորողներ կրտսեր դպրոցներից, ովքեր շուտով Միջին դպրոց պիտի գան սովորելու: Կքննարկենք հարցեր, որոնք կօգնեն նրանց արագ կայացման ու հարմարվելու համար: Կծանոթացնենք որոշ կարգերի ու կանոնների, որոնք յուրովի են Միջին դպրոցի համար: Վերջում մաթեմատիկական պարզ հարցեր կառաջարկենք ապագա միջինցիներին և կստուգենք նրանց մաթեմատիկական գիտելիքների մակարդակը ու օատրաստվածությունը:

ՏՏ հմտություններ

Սովորողներին ծանոթացնել ծրագրավորման տարրական թեմաներին: Ցուցումներ տալ, ինչպես սովորել, ինչպես խնդիրներ լուծել, որտեղ կիրառել գիտելիքը: