Posted in Հանրահաշիվ(9)

20.03.2023թ-24.03.2023թ

20.03.2023թ-Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 364-ա,գ; 365-ա,գ; 366-ա,գ; 367-ա,գ; 371-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝364-բ; 365-բ,դ; 366-բ,դ; 367-բ,դ; 371-բ

Posted in Երկրաչափություն(9)

14.03.2023-15.03.2023թթ

14.03.2023թ-Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև

Տեսություն՝

Եռանկյան մակերեսը

Թեորեմ. Եռանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկու կողմերի և դրանցով կազմված անկյան սինուսի արտադրյալի կեսին:

Դիտարկենք ABC եռանկյունը, որում տարված է BH բարձրությունը:

Augstums.png

ABH եռանկյան մեջ sin∡A=BH/AB, որտեղից BH բարձրությունը հավասար է՝ BH=AB⋅sin∡A

Տեղադրենք BH բարձրության ստացած արտահայտությունը ABC եռանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևի մեջ՝

SABC=1/2AC⋅BH

Ստանում ենք՝

SABC=1/2AC⋅AB⋅sin∡A

Թեորեմն ապացուցված է:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 317-ա,գ; 318; 320; 323

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 317-բ; 319; 321; 324

Posted in Երկրաչափություն(9)

07.03.2023թ

07.03.2023թ-Անկյան սինուսը,կոսինուսը և տանգենսը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 305-ա,գ,ե; 306-ա,գ; 309; 312-ա,գ; 314-ա,գ; 315-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 305-բ,դ; 306-բ,դ; 310; 311; 312-բ; 315-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(9)

06.03.2023-10.03.2023թթ

10.03.2023թ-Թվային հաջորդականության հասկացությունը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 324-ա,գ; 325-ա,գ; 328-ա,գ; 329-ա,գ; 330

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝324-բ,դ; 325-բ,դ; 328-բ,դ; 329-բ,դ;

.

06.03.2023թ-Թվային հաջորդականության հասկացությունը

Տեսություն՝

Թվային հաջորդականության սահմանում

Եթե յուրաքանչյուր n∈N բնական թվի որոշակի օրենքով համապատասխանության մեջ է դրվում xn թիվ, ապա ասում են, որ տրված է x1,x2,x3,…,xn,…թվերի հաջորդականություն կամ {xn}թվային հաջորդականություն:   

x1,x2,x3,…,xn,.թվերն անվանում են հաջորդականության անդամներ, իսկ n համարն ունեցող անդամը՝ n-րդ անդամ կամ ընդհանուր անդամ:  

Տալ հաջորդականություն նշանակում է նշել այն օրենքը, որով յուրաքանչյուր n բնական թվի համար կարելի է հաշվել այդ համարի տակ գտնվող անդամը՝  xn-ը:  

Այդ օրենքը կարող է նկարագրվել տարբեր ձևերով: 

Գոյություն ունի հաջորդականության տրման երեք առավել կարևոր եղանակ՝ անալիտիկ (բանաձևով), բառային նկարագրով և ռեկուրենտ:   

1. Հաջորդականության տրման անալիտիկ եղանակը

Ասում են, որ հաջորդականությունը տրված է անալիտիկ, եթե նշվում է նրա ընդհանուր անդամի xn-ի բանաձևը:

Օրինակ

ա) xn=n2:  Այս հաջորդականության անդամները բոլոր բնական թվերի քառակուսիներն են՝  1,4,9,16,…,n2 …

բ) xn=2:  Այս հաջորդականության բոլոր անդամները երկուսներ են՝ 2,2,2,…,2,…,  Այսպիսի հաջորդականությունն անվանում են ստացիոնար:  

գ) xn=1n:  Այս հաջորդականության անդամները բոլոր բնական թվերի հակադարձ թվերն են՝

 1,1/2,1/3,1/4,…,1/n,…

2. Հաջորդականության բառային նկարագիրը

Օրինակ

ա) Պարզ թվերի հաջորդականությունը՝  2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,…

բ) Տասնորդական կոտորակներ, որոնց ամբողջ մասը 0-ն է, իսկ կոտորակային մասում 1-եր են, որոնց քանակը հավասար է անդամի համարին՝  0.1,0.11,0.111,0.1111,0.11111,…

3. Հաջորդականության տրման ռեկուրենտ եղանակը

Սա հաջորդականության տրման այնպիսի եղանակ է, երբ նշվում է օրենք, որի միջոցով գտնվում է հաջորդականության n-րդ անդամը, եթե հայտնի են բոլոր նախորդ անդամները: 

Այս դեպքում, իմանալով հաջորդականության առաջին անդամը, կարողանում ենք գտնել երկրորդը, իմանալով երկրորդը՝ գտնում ենք երրորդը, և այդպես շարունակ:

Հաջորդականության տրման այս եղանակը կոչվում է ռեկուրենտ (լատիներեն recurrentis՝ անդրադարձ բառից).

x1=3;xn=xn−1+4,  եթե n=2,3,4,…

Հաշվենք այս հաջորդականության անդամները:

x1=3

x2=x1+4=3+4=7

x3=x2+4=7+4=11

x4=x3+4=11+4=15……………………………………

Այսպիսով, ստանում ենք  3,7,11,15,…  հաջորդականությունը:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 316-ա,գ; 317-ա,գ; 318-ա; 321-ա,գ; 323-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝316-բ,դ; 317-բ,դ; 318-բ; 321-բ; 323-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(9)

20.02.2023-24.02.2023թթ

24.02.2023թ-Խնդիրների լուծում ռացիոնալ հավասարումների համակարգերի օգնությամբ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 289; 291-ա,գ; 293-ա; 295

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝290; 291-բ; 292; 294

.

22.02.2023թ-Խնդիրների լուծում առաջին և երկրորդ աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 285; 287

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝286; 288

.

20.02.2023թ-Առաջին և երկրորդ աստիճանի հավասարումների համակարգեր

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 281-ա,գ; 282-ա,գ; 283-ա,գ; 284-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝281-բ,դ; 282-բ,դ; 283-բ,դ; 284-բ,դ