Posted in 9.3 դասարան

05.09.2022թ-Կրկնություն

1. Թվերը ներկայացնել տասնորդական կոտորակի տեսքով, նշել պարբերությունը

 ա.15/27  բ. 7/35

2. Ինչպիսի՞թիվ է անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակը.

ա. բնական գ. ռացիոնալ

բ. ամբողջ դ. իռացիոնալ

3. 0,(63) թիվըներկայացնել անկրճատելի սովորական կոտորակի տեսքով.

4.Կլորացնել 0,01 ճշտությամբ և կատարել գործողությունները, եթե a=4,276 ; b=-1,079 ա) a+b բ) a . b

5. Գտնել 7,34 և 7  թվերի միջև գտնվող որևէ թիվ և արդյունքը գրել կրկնակի անհավասարության միջոցով:


6.Լուծել և լուծումները պատկերել թվային ուղղի վրա՝ 

ա.3x-5>0


բ. 1,5x + 1 
<4x – 77. Պղնձի և ցինկի 36կգ համաձուլվածքը պարունակում է 45%պղինձ:Քանի՞ կգ պղինձ պետք է ավելացնել,որպեսզի նոր համաձուլվածքը պարունակի 60% պղինձ: